EMDR terapie

EMDR terapie

Akronym EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) lze do češtiny přeložit jako desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. Jedná se o poměrně novou terapeutickou metodu, která byla vytvořena v USA v 80. letech minulého století dr. Francine Shapiro. Tato terapie v sobě kombinuje prvky v současnosti uznávaných psychoterapeutických přístupů doplněných o unikátní prvek, tzv. bilaterální stimulaci, která usnadňuje zpracovávání zablokovaných traumatických zážitků. V průběhu tohoto procesu, který má dle standardizovaného protokolu osm kroků, tak dochází k postupnému snižování intenzity nepříjemnýmch emocí. Současně se objevuje schopnost vnímat traumatickou zkušenost v jiných, často pozitivních a konstruktivních, aspektech, což má za následek odeznění či významné zmírnění psychických potíží.

Jedná se o terapii, která umožňuje uzdravit se z psychických potíží, které se rozvinuly v reakci na traumatickou událost. Opakované studie ukazují, že v případě posttraumatické stresové poruchy  mohou lidé při léčbě EMDR terapií udělat pokroky, jejichž dosažení by trvalo v případě jiného typu psychoterapie podstatně delší čas. Obecně se předpokládá, že hluboká emoční zranění vyžadují dlouhý čas než se uzdraví.  EMDR terapie prokazuje, že se může mysl uzdravit z psychického traumatu podobně, jako se tělo uzdravuje z fyzického zranění. Když se řízneme do ruky, naše tělo pracuje na tom, aby ránu zacelilo. Pokud tomu brání nějaký cizí předmět nebo opakovaná zranění dráždící ránu, dochází k zánětu a objevuje se bolest. V případě, že je překážka odstraněna, procesu úzdravy již nic nebrání. EMDR terapie ukazuje, že podobně fungují i psychické procesy. Způsob zpracovávání informací v mozku přirozeně směřuje k duševnímu zdraví. Pokud je systém zablokovaný nebo se dostane do nerovnováhy v důsledku traumatické události, emoční zranění se “zanítí” a způsobuje intenzivní utrpení. Pokud je blok odstraněn, úzdrava může začít. Za pomoci standardizovaného postupu, které se v EMDR sezeních používá, může terapeut člověku pomoci aktivovat jeho přirozený úzdravný proces.

 

Mezinárodní uznání efektivity EMDR terapie

Opakované výzkumné studie potvrdily účinnost EMDR terapie, která je nyní považována za efektivní léčbu posttraumatické stresové poruchy oraganizacemi jako jsou Americká psychiatrická společnost, Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie či  Mezinárodní zdravotnická organizace. I na základě mezinárodního uznání efektivity EMDR terapie při léčbě traumatu můžeme snadno vidět, že tato léčba bude efektivní při léčbě méně závažných vzpomínek, které mohou stát za pocity nízké sebehodnoty, pocitů bezmoci a mnoha dalších potíží, které donutí člověka vyhledat psychoterapeutickou pomoc.

 

Jak vypadá EMDR terapie?

EMDR terapie má osm kroků. Délka sezení může být v porovnání s jinými psychoterapeutickými přístupy o něco delší zvláště tehdy, když je plánována konfrontace s traumatickou událostí. V prvním sezení je důležité získat představu o anamnéze, neboli historii klienta, psychických potížích a možných souvislostech s traumatizujícími událostmi. Důležitá je také znalost zvládacích mechanismů a zdrojů podpory. V druhém kroku, který může trvat jedno či více sezení v závislosti na závažnosti a délce tramatizace, se buduje terapeutický vztah a strategie zvládání. Klient se učí pracovat se stresem a přemáhajícími emocemi formou imaginace a relaxačních technik. Až poté je možné přistoupit k třetímu kroku identifikaci a konfrontaci s traumatickou událostí. Kroky 4 – 8 poté probíhají v rychlém sledu v rámci  jednoho až dvou sezení. Poté, co se terapeut s klientem shodnou na vzpomínce, na kterou se společně zaměří jako na první, je klient požádán, aby se soustředil na rozdílné aspekty události a sledoval očima terapetovu ruku, jak se pohybuje ze strany na stranu v klientově zorném poli. V průběhu tohoto procesu se začínají objevovat různé asociace a klient začíná zpracovávat vzpomínky a nepříjemné emoce. V případě úspěšného sezení dochází k proměně bolestivé údálosti, která se transformuje na emoční úrovni. Například oběť fyzického napadení se v prožívání události posune od pocitu nezvladatalné úzkosti a strachu k pevnému přesvědčení: “Přežil jsem to, jsem silný”. Na rozdíl od běžné psychoterapie je vhled, který klient v EMDR terapii získá, výsledkem nikoliv terapeutovy interpretace, ale klientových vlastních intelektových a emočních procesů. Klienti pak končí terapii s pocitem posílení zkušenostmi, které je dříve sráželi. Jejich zranění se nejen zacelí, ale také promění. Přirozeným důsledkem EMDR terapeutického procesu je proměna v myšlenkách, emocích i chování, což jsou zásadní ukazatele emočního zdraví.

 

Komu je EMDR terapie určena?

Terapie EMDR je efektivní zejména u lidí, kteří byli vystaveni nadlimitní zátěži, jako jsou například oběti trestných činů (fyzického napadení, znásilnění, únosu, loupeže), účastníci závažných dopravních nehod a jiných závažných událostí, v jejichž důsledku se rozvinula tzv. posttraumatická stresová porucha. EMDR terapii lze využít i u dalších psychických potíží, u kterých se předpokládá, že vznikly v důsledku nezpracovaných životních událostí, jako jsou různé úzkostné poruchy (agorafobie a další specifické fobie, panická porucha), depresivní stavy, komplikované truchlení, nedostatek vlastní hodnoty či pro posílení výkonu a pozitivních emocí. Metoda EMDR v Praze je již také hojně využívaná.

 

Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější popis EMDR terapie je k dispozici rozhovor, který vznikl v rámci podcastu Hovorů o duši:

Další rozhovor na téma léčby traumatu prostřednictvím EMDR terapie vznikl ve spolupráci se Zdeňkou Šíp Staňkovou a můžete se na něj podívat zde: